Dilyana Yaneva.4Заглавие: Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност

Тематика: Маркетинг Автори: Диляна Янева

ISBN: 978-954-00-0253-8

Година на издаване: 2021 г

Цена: 17,80лв. Страници: 232

Описание: Целта на монографичния труд е да се представят спецификите на процеса като двигател на бизнес успеха въз основа на разкриването на някои основни теоретико-методически и практико-приложни въпроси на стратегическите маркетингови решения. Анализът на състоянието на икономическата среда и тенденциите в развитието на предприятията в България, както и оценката на значението на стратегическите решения за фирмената маркетингова дейност, ще спомогнат за идентифицирането на основните проблемни направления и очертаването на насоки за по-доброто разбиране на процеса. Обект на изследване са стратегическите маркетингови решения в предприятията в България. Предмет на разработката е ролята на стратегическите решения за успешното управление на маркетингова дейност и цялостното развитие на компанията.