Корица ГАРОВ 2Заглавие:  Надиграване или споделяне

 Тематика: хореография 
Автори: Георги Гаров, съставител

ISBN: 978-954-00-0264-4  

Година на издаване: 2021 г

Цена: 9,60лв.
Страници: 186
Описание: Настоящото изложение се базира на преки на-

блюдения по време на пет издания на фестивала „На армане

с тъпане“ в гр. Разлог. Това е един от широко разпростране-

ните напоследък фестивали на фолклорните танцови клубо-

ве в цяла България.

В последните няколко години в България се прокарва

една нова вълна на връщане към традиционното танцуване,

към масово играене на фолклорни хорa. Най-нов, специ-

фичен пример за обучение в народни танци са българските

фолклорни танцови клубове – „българският revival“ (Ива-

нова-Найберг 2011: 391).