Заглавие: КУЛТУРА, МЕДИИ, КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – II
Тематика: Изкуство
Автори:
ISBN: 978-954-00-0095-4
ISSN:
Цена: 14.00лв.
Страници: 145
Описание:
Настоящият сборник съдържа непубликувани досега студентски и докторантски разработки, както и адаптирани към тематиката на сборника части от успешно защитени бакалавърски и магистърски тези, представени на студентската и докторантска научна сесия, проведена на 25.10.2016 год. в Югозапазния университет "Неофит Рилски" в рамките на IX Национален студентски фестивал на изкуствата. Сборникът обединява разнородни по своята тематична насоченост текстове, които по един или друг начин засягат и концептуализират проблематика, свързана с развитието на културата в нейните различни форми и проявления, от една страна и нейните взаимодействия с туризма, медиите и новите информационни технологии, от друга. Авторите на докладите, поместени в този сборник са студенти и докторанти от катедрата "Културология" към Факултета по изкуствата на Югозапазния университет, които чрез това издание получават възможност да представят и популяризират резултатите от своята научно-изследователска дейност в полето на културната история и теория, антропологията на туризма, медийните изследвания. В сборника са включени текстове, проблематизиращи различни аспекти на мегалитната култура по българските земи (Н. Петкова, А. Генов), текстове, фокусирани върху проучването на конкретни социокултурни практики и начини на живот от миналото и съвременността (Р. Николова, Н. Тодорова, С. Тодоров), текстове посветени на различните употреби на новите медии и комуникационни технологии (К. Симеонова, К. Николова, Б. Владимирова, Кр. Петров, С. Георгиева), текстове, посветени на семиотиката на туристическата реклама и митологичните репрезентации на туристическите пространства (И. Иванова).

Сборникът "Култура, медии, културен туризъм - 2 част" е третата по рода си компилация с изследвания на бакалаври, магистри и докторанти от катедра "Културология", която излиза в рамките на последните четири години. Той, както и предхождащите го сборници от тази поредица - "Култура и културни практики" (2012) и "Култура, медии, културен туризъм" (2014), онагледява не само вариативността и многообразието на научните интереси на включените в него автори, но и желанието на последните за активно участие и видимо присъствие в научно-изследователския живот на обучаващата ги катедрата.

Представените материали в настоящото издание могат да представляват интерес както за тесни специалисти, работещи в сферата историята, социологията, културологията и медиазнанието, така и за един по-широк кръг от читатели, интересуващи се от проблемите на материалното и нематериалното културно-историческо наследство, на туристическата индустрия и реклама, на развитието на информационно-комуникационните технологии и социалните медии...