Тематика: Музика
philip pavlov practicheski kurs3 kriviАвтори: Филип Павлов
ISBN: 979-0-707682-17-3
ISSN:
Цена: 8.50лв.
Страници: 88
Описание:
Сборникът "Практически курс по аранжиране" е предназначен за студентите от ЮЗУ "Не-офит Рилски", които изучават дисциплината "Хармония с аранжиране" - II и III част. Музикал-ните творби, включени в него, са представени в същия ред, в който се усвояват теоретично ипрактически по Учебната програма на специалността.Изданието има приложимост и в други университети за специалности, в чиято програмана обучение е включен този предмет.Използваните примери с вокална и хорова музика са избрани от творчество на различ-ни поколения български композитори - изпълнявано и публикувано в авторски сборници ив периодични издания. То е регистрирано и като национален библиотечен фонд. Песеннитеоригинали са цялостно представени само в упражненията за анализ и в раздел Приложение. Вголямата си част нотните примери представят частично композициите - в зависимост от кон-кретните цели и програма на теоретичното обучение. Мелодичната линия е изведена само-стоятелно, без промяна на оригиналната й експозиция, когато е част от многогласна хоровапесен или представлява детска песен с клавирен съпровод. Някои авторски примери са транс-понирани в други тоналности, което е допустимо действие при аранжирането на вокална му-зика - с оглед конкретните възможности на певците от съответната възрастова група, а в някоислучаи и за по-голямо удобство на нотния прочит. Поетичните стихове, върху които са създаде-ни песните, са представени само с първия си куплет, поради ограничения обем на сборника.Някои нотни примери предлагат цялостно публикувани авторски композиции. Те са под-брани във връзка с целите на анализа на тяхната проблематика и за да се направи сравнениесъс създадения от студента аранжимент.Народното музикално наследство е представено с песенни образци от различни фолклор-ни области. Оригиналните текстове на народните песни представляват особен интерес катоархаично словосложение и специфичен начин на изразяване на художественото съдържание,което е в съществено различие от съвременния литературен български език. Поради тази при-чина те са цитирани цялостно в раздел Приложение в края на практическия курс. Студентитене биха могли сами да ги открият в изследователските архиви или в тясно специализиранитенаучни издания.Различната изпълнителска и творческа проблематика, която се съдържа в предложенитев настоящия сборник музикални примери, дава възможност на студентите да достигнат в про-цеса на обучението до верни теоретико-практически изводи за начините на аранжиране. Товае добра подготовка за тяхната бъдеща професионална практика. И е пряко свързана с възмож-ната им дейност като ръководители на музикалнотворческия процес или с реализирането намузикални програми в училищната, извънкласната и извънучилищната дейност.Включените в настоящия курс разнородни задачи и упражнения за практическа дейности анализ изискват от студентите индивидуална активност и по-голяма творческа ангажираноств извънаудиторната им дейност. Чрез упражненията се цели да се разшири обемът на музи-калните знания, овладявани в цялостния процес на обучение, свързан и с други задължителниили избираеми теоретични дисциплини: хармония, история на българската музика, оркестра-ция, дирижиране, ръководство на детски състави и др...