pedagogika1Тематика: Педагогика
Автори: Добринка Тодорина, Невена Филипова, Лидия Цветанова-Чурукова, Траян Попкочев, Веска Гювийска, Красимира Марулевска, Юлиана Ковачка, Андреас Софоклис, Ирини Софоклис
ISBN: 978-954-00-0036-7
ISSN:
Цена: 10.00лв.
Страници: 258
Описание:
Разработеното учебно помагало ще обслужва специалностите "Педагогика и мениджмънт на образованието" и "Социална педагогика", в рамките на които студентите овладяват компетентности за работата на педагогическия съветник в училище. За тази цел се обхваща проблематика, адекватна на планираното в учебната програма по учебната дисциплина Статут и дейност на педагогическия съветник.

Основните параметри на обучението по дисциплината се отнасят до (по извадки от учебна програма на дисциплината, разработена от проф. д.н. Добринка Тодорина):

Описание на курса: Курсът по дисциплината е отклик на необходимостта от противопоставяне на негативните явления в нашето общество, които дават отражение и върху поведението на учениците.

Обучението по дисциплината включва анализирането на въпроси, свързани с професията на педагогическият съветник в училище.

Целта на обучението по дисциплината е осмисляне от студентите на същността и предназначението на професията на педагогическия съветник в училище, организацията и съдържанието на неговата дейност, спецификата на училищното консултиране, съобразно детерминантите възрастови особености на учениците, проблемите в тяхното развитие, хармонизирането на взаимоотношенията им с учителите, родителите и приятелското обкръжение, предпочитанията им за професионален избор и др.

Основни задачи на обучението по дисциплината са:

1. Студентите да осъзнаят мястото на педагогическия съветник в съвременното българско училище, да се мотивират за ползотворна дейност с оглед социализирането, развитието и възпитанието на учениците.

2. Формиране у студентите на компетентности за дейността на педагогическия съветник с учениците, учителите, родителите, училищното ръководство, педагогическия съвет, педагогическите консултационни кабинети и др.

3. Изграждане у студентите на компетентности за консултиране на ученици, в зависимост от техните възрастови и индивидуални особености, проблемите във взаимоотношенията с партньорите в общуването, отклоненията в тяхното развитие и поведение, развитие на техните интереси и способности, професионалното им ориентиране.

Методи на обучение: изложение, беседа, дискусия, диспут, интерактивни методи и техники - работа в екип, решаване на казуси и педагогически ситуации, делови игри, метод на проектите, брейнсторминг, лавина, панелна дискусия, SWOT- анализ и др.

Очаквани резултати: Овладяване на знания и компетентности у студентите за статута на педагогическия съветник в училище, съдържанието на неговата дейност, различните школи за училищно консултиране, психолого-педагогическата консултация в отделните възрастови групи ученици.

В учебното помагало се включват и допълнителни теми, които имат отношение към подготовката на педагогическия съветник за ефективната му дейност по диагностицирането, консултирането, социализацията и развитието на учениците в училище, за културата му на общуване, за правната и етичната му култура.

В настоящето издание се включват и автори (докторанти) от Кипър, което му придава международен характер.

Темите са разработени на основата на собственото виждане на авторите по отделните проблеми. Ето защо се допуска повторяемост на някои от подтемите в основните глави и параграфи, но представени от различни позиции. Така се дава възможност да се анализират и оценят от студентите различни авторски подходи и концепции...