Заглавие: Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Тематика: Педагогика
Автори: Юлиана Ковачка
ISBN: 978-954-00-0134-0
ISSN:
Цена: 8.20лв.
Страници: 144
Описание:
В основата на това научно изследване стои контактът с хората. Директен или индиректен, той е пресечната точка на ситуационните фактори, които провокират интереса ми към настоящата тематика и се надявам, че донякъде ще намерят своето практическо решение.

В хода на изследването ще се търсят отговори на следните научни въпроси:

Кой най-често осъществява родителските функции в страната на произход на детето?
Какви са трудностите при отглеждането и възпитанието на тези деца?
Кои са предпоставките за рисково поведение при децата и младежите?
Могат ли да се създадат механизми за превенция на образователни и социализационни трудности?
За предмет на изследването са избрани детерминанти и проявления на парародителска грижа в конкретното социално и личностно пространство, което институционално е конкретизирано в съществуващите системи за социално възпитание - семейство, детска градина, училище, социални услуги.

Целта е разкриване на характеристиките на парародителската грижа, в частност диференциране на рискове в социообразователната реалност за деца, отглеждани в условия на парародителска грижа и на тази основа набелязване на възможности за мерки за превенция...