Заглавие: Индивидуални различия – психически ефекти и особености
Тематика: Психология
Автори: Биляна Йорданова, Людмил Кръстев
ISBN: 978-954-00-0112-8
ISSN:
Цена: 11,40лв.
Страници: 107
Описание:
Представени са основните понятия и методологията на диференциалната психология като наука за индивидуалните различия. Стремежите на авторите са насочени към запознаване на читателите с подходите за изучаване на типовете личности и типологичните различия между хората. Подробно са описани теориите интерпретиращи индивидуалността от гледна точка на факторите на средата и генетичните въздействия, като детерминанти пораждащи и поддържащи различията между индивидите. Специално внимание е отделено на различията в темперамента, характера, личността, интелекта, познавателните стилове, здравословното състояние и социално-икономическото благополучие.

Разработката демонстрира индивидуалните различия между хората, факторите, които ги пораждат и методите за тяхното установяване. Особено внимание се обръща на различията в социално-психологическия статус между големи групи от хора, сред които с най-голяма популярност се ползват различията между половете, различните социални групи в обществото и отделните прослойки. Доказва се, че сред факторите, които обуславят и поддържат индивидуалните различия съществено място заемат наследствеността, социалната среда, социално-класовата принадлежност и културният контекст, в които се развива личността.

Целта на представения труд е да се подчертае съществуването на психологически различия между хората, които играят важна роля в съвременния свят, защото могат да въздействат върху перцепцията и стереотипите на обществото. Подробно са описани и преимуществата, които тези различия осигуряват на своите носители, като се подчертават индивидуалните особености на всички групи.

Тази книга позволява на читателите да се запознаят с актуалните теоретико-методологически проблеми на диференциалната психология и да усвоят нейния категориален и понятиен апарат. Предоставена е подробна информация за класическите и съвременните индивидуално-психологически концепции, даваща ясна представа за основните закономерности, които тази наука разкрива, така че свободно да се интерпретират на теоретично и емпирично равнище, въпросите, свързани с индивидуалните различия...