Заглавие: Земеделското образование в България (1878 – 1944)
Тематика: Педагогика
Автори: Светлана Николаева
ISBN: 978-954-00-0139-5
ISSN:
Цена: 13,60лв.
Страници: 267
Описание:
Обект на изследването е професионалното образование в България от 1878 до 1944 година в контекста на държавната социално-икономическа политика.

Предмет на изследването е земеделското образование в България в периода от Освобождението до 1944 година.

Декларираните научни намерения ориентират изследването към следната цел: проучване, анализиране и оценка на теоретични идеи и историко-педагогически опит в развитието на земеделското образование в България в изследвания период. Постигането на целта налага решаването на следните задачи:

Проучване и анализиране на социално-икономическите основания и законодателните решения за земеделско образование в България от 1878 до 1944 година.
Систематизиране и представяне на теоретични идеи за земеделска просвета и образование преди 1878 година и след Освобождението дo 1944 година.
Представяне на идеи, за земеделско образование в Европа, които намират положителен прием сред стопанската и образователна общност.
Изследване, анализиране и оценяване на дейностите, свързани с откриването на различни видове земеделски училища и осигуряването на условия за тяхното нормално функциониране.
Анализиране на елементи на системата за земеделско образование . учебна документация, учебно съдържание, специфични аспекти от организацията на образователние процес в земеделските училища и курсове.
Разкриване значението и спецификата на извънучилищната дейност на учителите от земеделските училища.
Открояване и оценяване на усилията, свързани с кадровото осигуряване, материалната база и финансиране на земеделското образование.
Научната теза на изследването е: Допускаме, че организирането и развитието на земеделското образование има съществен принос за подготовката, допълването и осъвременяването на работната сила в земеделието в периода 1878 - 1944 година. Очакваме, че възможностите за земеделското образование на работната сила в България са адекватни на социално-икономическите условия и структурата на земеделските стопанства, в които се извършва основната земеделска дейност.

Изследването има историко-педагогически характер. Обективин отговор на декларираните научни търсения не може да се получи, ако се разглежда тяхното развитие и проявление извън конкретната историческа действителност. Държавната политика по по отношение на земеделското образование е част от социалната, икономическата, дори и от политиката за национално обединение в страната ни в разглеждания исторически период. Педагогическите явления не могат да се разглеждат изолирано от историческите процеси и събития. Между тях съществува тясна връзка и зависимост....