виктория калайджиеваТематика: Икономика
Автори: Виктория Калайджиева
ISBN: 978-954-00-0097-8
ISSN:
Цена: 18,60лв.
Страници: 352
Описание:
Новите динамично променящи се условия на пазара, произтичащи от процесите на глобализация, силно променят конкурентната среда на национално и международно равнище. Пазарните условия днес се характеризират с особен динамизъм не само в проявлението на конкуренцията, но и по отношение на потребителските изисквания и нагласи, които непрекъснато нарастват, скъсяват жизнения цикъл на предлаганите и налагат необходимостта от въвеждане на нови продукти и услуги. Това изисква използване на нови технологии, суровини, материали и източници на енергия. Следователно динамичните промени налагат необходимостта бизнесът непрекъснато да генерира и успешно реализира нови идеи, за да може във всеки момент да отговаря на техните изисквания. Съществено значение за поддържането на висока адаптивност и конкурентоспособност на предприятията имат иновациите, иновационната и предприемаческата им дейност и активност. Те имат определящо значение и при осигуряването на икономически растеж и устойчивост.

В Националната програма за развитие: България 2020 се посочва, че страната трябва да бъде "държава с конкурентоспособна икономика", като едно от средствата за постигането на тази основна цел е прилагането на иновативни решения, а един от осемте определени приоритети е подкрепа на иновационните дейности. По този начин държавата поставя фокусът на своите политики върху насърчаването на иновациите, интернационализацията и повишаването на конкурентоспособността на българската икономика. Такава политика е особено важна, защото в настоящия етап, в резултат от проявлението на редица негативни фактори, иновативността и конкурентоспособността на българската икономика са на изключително ниско равнище в европейски и световен мащаб.

Законодателният акт за малкия бизнес (Small Business Act - SBA), като широкообхватна инициатива на Европейската комисия (ЕК) създава обща политическа рамка и интегрира съществуващите политики и инструменти с цел създаване на партньорство между държавите членове на Европейския съюз (ЕС). От публикуваните данни в SBA Справочник 2015 се вижда, че България в нито една от 10-те приоритетните области (принципи, критерии) няма постигнати резултати над средното за ЕС равнище. Нещо повече - липсват достатъчно статистически данни, поради което страната ни не фигурира през 2015 г. в класацията по критерия "Предприемачество". Най-сериозно е изоставането ни от средноевропейските равнища в приоритетната област "Умения и иновации".

Важната роля на предприемачеството, иновациите и конкурентоспособността поставя въпроса за изясняването на тяхната същност и взаимовръзка в научно-теоретичен и практически аспект, както и търсенето на насоки за повишаване на тяхното равнище. Обект на изследването са именно иновациите, предприемачеството и конкурентоспособността, а предмет на изучаване са резултатите от тяхното присъствие в икономически и социален аспект. Поставените изследователски задачи за постигане целите на изследването са решени с помощта на различни методи, даващи възможност за анализ и оценка- описание, сравнение, анализ и синтез на статистически данни, индукция и дедукция, анкети, фокус групи, регресионен и корелационен анализ и др. Формулирани са основните проблеми и произтичащите от тях насоки за повишаване на предприемаческата и иновационната активност на предприятията като предпоставка за повишаване на тяхната конкурентоспособност....