Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПЪРВА ЧАСТ
Тематика: Педагогика
Автори: Ваня Георгиева, Добринка Тодорина, Невена Филипова, Траян Попкочев, Петър Балкански, Георги Апостолов, Донка Иванова, Мария Мутафова, Юлиана Ковачка
ISBN: 978-954-00-0021-3
ISSN:
Цена: 15.80лв.
Страници: 286
Описание:
Този учебник е предназначен за подготовка на студентите в магистърска програма по образователен мениджмънт, дистанционна форма на обучение. Предвидени са два тома. Те допълват лекционните курсове, публикувани в електронната платформа по учебните дисциплини, от учебните планове на двусеместриалното и четирисеместриално обучение в тази магистърска програма.

В том първи са поместени отделни теми или подтеми от задължителните учебни дисциплини. В том втори се публикуват материали от отделни теми или подтеми на избираемите учебни дисциплини по действащите за учебната 2015/2016 учебни планове. Лекционният курс за всяка тема или подтема е придружен от кратък списък с въпроси и задачи за самостоятелна работа на студента. Допълнителни задачи и тестове по темата, както и въпроси за групови дискусии и тезаурус на всички основни понятия са публикувани в платформата. Там са и текстове за всички останали теми и подтеми от съдържанието на учебната дисциплина, както и допълнителната литература за цялостна подготовка. Поместеното в платформата и това в двата тома на учебниците изцяло покрива програмното съдъражание за всяка една учебна дисциплина.

Факултетът по Педагогика, който отговаря за тази магистърска програма може да замени някоя от избираемите учебни дисциплини, към която няма наличие на интерес от студентите с друга нова избираема учебна дисциплина, за която е получена заявка. Тогава за тази нова учебна дисциплина ще бъде изготвен допълнителен свитък или материалите за него ще бъдат публикувани изцяло в платформата.

Поради факта, че учебните планове на студентите от дистанционна форма на обучение са идентични с учебните планове на студентите, които се обучават в редовна и задочна форма на обучение, то този учебник може да се ползва от всички магистри, които се подготвят в магистърската програма по образователен мениджмънт. Надяваме се също, че учебникът ще представляват интерес и за останалите студенти във Факултета по педагогика, както от магистърските, така и от бакалавърските програми. Още повече, че в него са включени материали за четири учебни дисциплини, които се изучават в първи семестър от всички студенти в магистърските програми на факултета, които до този момент не са завършили бакалавърска степен в педагогически специалности....