Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА
Тематика: Педагогика
Автори: Авторски колектив
ISBN: 978-954-00-0000-8
ISSN:
Цена: 6.20лв.
Страници: 100
Описание:
Магистърската програма по образователен мениджмънт осигурява знания и умения в областта на общото управление на образователни организации, съответстващи на европейските стандарти за компетентност на ръководители, защото беше изградена с помощта на ноу-хау от Холандското училище по образователен мениджмънт към Амстердамския университет и в продължение на 10 години се адаптира успешно към българските условия на университетско образование. Тя вече подготви десетки директори на детски градини и училища, както и много специалисти, които работят в структурата на неправителствени организации, центрове за квалификация и школи в извънучилищна среда в България, Македония и Гърция.

Дистанционната форма на обучение осигурява съчетанието на обучение и самообучение както в аудиторни и извънаудиторни, така и в учебни и изследователски дейности. Ние желаем да преобладава обучение на основата на опита, обучение чрез метода на конкретните ситуации, решаване на казуси и проблеми, съчетаване на теоретично поднесен материал със семинарното и практическото обучение в аудиторни и извънаудиторни форми, обучение чрез изследване на реални проблеми и ситуации и тяхното практическо решаване. На помощ ще дойдат условията за обмен на информация и контакти, които осигурява съвременната компютърна среда и специално разработената за дистанционна форма на обучение информационна платформа...