Заглавие: Стилистика. Бележки и практически упражнения (учебно ръководство)
Тематика: Български език и литература
Автори: Биляна Тодорова
ISBN: 978-954-00-0080-0
ISSN:
Цена: 5,60лв.
Страници: 115
Описание:
Корените на стилистиката, като на много други науки, е в древната реторика. Реториката е науката за красноречието, достигнала до нас най-вече благодарение на трудовете на Аристотел, Квинтилиан и Цицерон. Още в древността хората са си давали сметка за необходимостта речта да бъде убедителна и са търсили начини да постигнат това с различни средства. Процесът на създаването на ораторския текст преминава през няколко етапа: inventio - етап, в който предварително се обмислят идеята, която ще се изрази, както и аргументите, които биха могли да се използват. Това е периодът, в който се съставя своеобразен най-общ план на речта. Вторият етап е dispositio, в който се подрежда материалът, избира се подходящата форма на изказването. Третият етап е elocutio - това е същинската работа по написването на текста - обличането на тезите и аргументите в подходящи и въздействащи езикови изрази. Четвъртият етап е memoria - запомнянето на вече съчинения текст. Най-накрая следва pronuntiatio (actio) - самото произнасяне на речта с подходящите интонация, мимики и жестове (Добрева, Савова 2000: 3; Маровска 2007).

Високата писмена култура, която се развива през Средновековието, черпи вдъхновение отново от моделите на античното красноречие, като според Попова (1994: 10) по това време реториката, занимаваща се с публични устни текстове, се превръща в стилистика, която представя сбор от правила и механизми за създаване на писмен текст. Стилистиката продължава да се занимава с писмените текстове чак до края на 20. век. Опитите да обхване и устните, и писмените текстове са отскоро и са затруднени от буквалния разцвет на цяла група други хуманитарни дисциплини със сходно поле на изследване, които станаха популярни напоследък - лингвистика на текста, прагматика, социолингвистика и пр....